Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van CinC BV, gevestigd te Geldermalsen

1. Toepasselijkheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met CinC BV (verder te noemen CinC). Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover door CinC uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd of aanvaard en laten voor het overige deze voorwaarden volledig in stand. Indien koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

2. Aanbiedingen, specificaties en orders

Alle aanbiedingen van CinC zijn vrijblijvend. CinC is nimmer gebonden aan eerdere met een afnemer overeengekomen prijzen of aan deze toegestane kortingen, marges en/of bijkomende voorwaarden.

Omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en specificaties van producten van CinC gelden bij benadering. Op eventuele wijzigingen die geen wezenlijke verandering brengen in de technische en/of esthetische uitvoering, kan de afnemer nimmer enig beroep doen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door CinC, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door CinC.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de datum van levering, de kostprijzen van gebruikte materialen of van arbeid zijn verhoogd ten opzichte van de kostprijzen waarop de aanbieding of de order is gebaseerd – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is CinC gerechtigd om, tenzij anders is overeengekomen, deze verhoging aan de afnemer door te berekenen voor de nog niet geleverde producten. In dat geval is de afnemer gerechtigd binnen 14 dagen nadat hem die verhoging kenbaar is gemaakt, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

3. Levering levertijd en zekerheidstelling 

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. De leveringstermijn gaat in op het moment van tot stand komen van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van de levertijd kan voor de afnemer nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij hij – nadat de levertijd is verstreken – CinC een redelijke termijn heeft gegeven van tenminste 14 dagen om tot levering over te gaan en CinC binnen die termijn niet geleverd heeft. Kan CinC aan haar leveringsverplichting niet voldoen door een aan de afnemer meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden anders dan met toestemming van CinC.

CinC is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van CinC, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

CinC kan te allen tijde van de afnemer verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van CinC ter zake van eerdere leveranties of ter zake van betreffende leverantie worden voldaan en voor de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen ter zake van verrichte of nog te verrichten leveranties een bankgarantie wordt gesteld.

Indien CinC de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet krijgt, is zij bevoegd de levering op te schorten en, indien de afnemer ook na de sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door haar enkele verklaring te ontbinden, met behoud van haar recht op schadevergoeding.

4. Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het in artikel 3 bepaalde gaat de eigendom van het product eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan CinC uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan CinC is voldaan.

Voldoet de afnemer niet aan zijn verplichtingen dan is CinC te allen tijde en zonder voorafgaande sommatie gerechtigd de onbetaalde producten terug te nemen of terug te vorderen, onverminderd haar overige rechten in het bijzonder haar recht op vergoeding van schade.

Zolang niet alle producten die door afnemer reeds zijn doorverkocht en doorgeleverd en vervolgens de openstaande bedragen op de oudste facturen. Indien bij of ten laste van afnemer beslag wordt gelegd op producten welke door CinC zijn geleverd ingevolge het hiervoor bepaalde eigendom zijn of kunnen zijn van CinC, is afnemer verplicht terstond CinC van dat beslag in kennis te stellen.

5. Betaling

Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening op zodanig tijdstip geschieden, dat zij voor zover bij de order geen kortere termijn is bedongen, binnen 14 dagen na factuurdatum door CinC zijn ontvangen.

Bij overschrijding van deze termijn is CinC gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente in rekening te brengen gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, vermeerderd met 10% administratiekosten over de onbetaald gebleven bedragen.

Alle door CinC te maken kosten van invordering, waaronder tevens inbegrepen de kosten verbonden aan het terugnemen of terugvorderen van de producten, komen voor rekening van de afnemer.

Voor de incassokosten, verschuldigd bij inschakeling van derden, geldt het tarief dat dezen voor incasso van vorderingen ingevolge de voor hen geldende richtlijnen in rekening mogen brengen, zulks onverminderd de eventueel verschuldigde proceskosten.

6. Reclame

Eventuele reclames dienen, voor zover het uitwendige waarneembare gebreken betreft, binnen 2 werkdagen na levering door de afnemer schriftelijk bij CinC te worden gemeld. Latere reclames zijn niet ontvankelijk, tenzij de afnemer aantoont dat hij, handelend als zorgvuldig afnemer, die gebreken redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken. In dat geval is de reclame nog ontvankelijk binnen 2 werkdagen na de ontdekking mits deze binnen 14 dagen na de levering valt. Producten ten aanzien waarvan gereclameerd, dienen – doch niet dan na voorafgaande toestemming van CinC -, franco aan het adres van CinC te worden geretourneerd.

7. Garantie

CinC is tot geen andere verplichting gehouden met betrekking tot de door haar geleverde producten dan voortvloeit uit haar garantieverplichtingen zoals hier omschreven.

CinC is verplicht gedurende het eerste jaar na levering van een product aan afnemer alle onderdelen met gebreken door materiaalconstructie- of fabricagefouten voor haar rekening te leveren aan afnemer. Hiervan uitgezonderd zijn breekbare en kunststof onderdelen, normale gebruiksslijtage, schade als gevolg van onjuiste behandeling alsmede alle onderdelen welke in contact komen met water en kalk.

In plaats van nakoming van haar garantieverplichting zoals hiervoor vermeld, is CinC gerechtigd om, uitsluitend te hare beoordeling, het geleverde product terug te nemen en aan afnemer de door hem betaalde koopprijs terug te betalen.

8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van CinC is beperkt tot nakoming van de in artikel 7 van deze voorwaarden omschreven garantie verplichtingen.

Behoudens grove schuld aan de zijde van CinC en behoudens het bepaalde in de eerste alinea is alle aansprakelijkheid van CinC, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

De afnemer is gehouden CinC te vrijwaren van respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aansprakelijkheid van CinC in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

9. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van CinC onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van CinC of diens leveranciers.

10. Opschorting en ontbinding

Alle vorderingen van CinC zullen terstond opeisbaar zijn, indien de afnemer door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest, of naar het oordeel van de verkoper, dreigt te verliezen, surseances van betaling aangevraagd of tekort komt in de stipte nakoming van zijn verplichting jegens CinC. Onder deze omstandigheden is CinC bovendien gerechtigd de overeenkomst met de afnemer onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten voor maximaal zes maanden, zulks zonder dat CinC tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het recht van CinC op een vergoeding van de daarvoor geleden schade.

11. Toepasselijk recht

Op de door CinC gedane offertes en op alle door CinC aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

12. Geschillen

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit de CinC aangegane overeenkomsten en door CinC verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Download hier de Algemene voorwaarden